Ole Munks slægtsdatabase

Anders PallisenAge: 52 years15501602

Name
Anders Pallisen
Given names
Anders
Surname
Pallisen
Publication: Aalborg, 1914
Citation details: side 30

Anders Pallesen

Name
Anders Pallesen
Given names
Anders
Surname
Pallesen
Publication: Ole Færch, Aalborg, Aalborg, 2006
Citation details: side 24

Anders Pallesen Byskriver

Name
Anders Pallesen Byskriver
Given names
Anders Pallesen
Surname
Byskriver
Birth about 1550

Publication: Aalborg, 1914
Citation details: side 30
Occupation
Byskriver i Aalborg
yes

Publication: Aalborg, 1914
Citation details: side 30
MiscAnne Pedersdatter KjærulfView this family
January 14, 1586 (Age 36 years)

Publication: Aalborg, 1914
Citation details: side 30
Note:

Anne Pedersdatter Kjærulf var vist den Pige, som Jens Kjærulf i Kornumgaard vilde have haft til at ægte sin Søn, med hvem hun efter hans Anbringende var bleven trolovet i et Selskab o. 1585. Hun blev imidlertid noget efter trolovet med Anders Pallisen, men Jens Kjærulf nedlagde da Protest mod deres Ægteskab, hvorfor Sagen blev indbragt for Kongen, der 14/1 1586 gav Lænsmanden i Aalborg Ordre til at tage 3 andre Adelsmænd til sig og undersøge og domme i Sagen i Forening med de ordinære Medlemmer af Tamperretten i Aalborg Stift1. Sagens Udfald kendes ikke, men Anne Kjærulf var gift første Gang med Anders Pallisen


1585 havde Jens Kjærulf den Tort, at en Kvinde, som han mente, at hans Søn skulde have haft, gik hen og trolovede sig med en anden. Misfornøjelsen hermed har aabenbart været stor, thi Jens Kjærulf søgte at trumfe sin Sag igjennem, som det vil ses af nedenstnaende kongelige Brev af 1586 14/i til Befalingsmanden paa Aalborg- hus Ove Lunge. For Kongen var fremkommen Anders Pallisen med en Supplikats, hvori han berettede, at lian i Overværelse af Sognepræsten, sin og Pigens Slægt og Venner og andre Godtfolk var blcvcn trolovet med en Pige, alt i Overensstemmelse med Forordningen om Ægteskabshandel, men Jens Kjærulf, Herredsfoged i Jerslev Herred, havde hos nogle af Pigens Søskende og andre erhvervet Breve og Viden om, at hun i hendes Søsters Hus havde lovet ham paa hans Søns Vegne Ægteskab, og derfor vilde han nu forhindre Trolovelsen mellem hende og Anders Pal lisen, skjønt Pigen nægtede Rigtigheden deraf. Anders Pallisen mente desuden, at selv om Jens Kjær- ulfs Angivende var rigtigt, kunde dog det af ham paa- beraabte Løfte, der var sket i Ølsmaal og Drukkenskab uden Nærværelse af den, som Pigen skulde trolovcs med, og uden Nærværelse af Pigens ældste Brodér og Lovværge og Sognepræsten, ikke være saa lovligt, at det kunde forhindre Anders Pallisens Trolovelse med Pigen. Sagen havde siden været fer Tampcrrctten i Aalborg og var ble ven opsat til næste Tam perdag, formedelst nogle modstridende Vidnesbyrd, men Anders Pallisen mente, at Dommerne nok af disse Vidnesbyrd kunde mærke, hvilken af Trolovelserne der var lovlig eller ej, og han bad derfor Kongen om en Forskrift til Stiftsbefalingsmanden om uden vidtløftig Rettergang at blive hjulpen til Rette. Ove Lunge fik derfor Ordre til, naar Sagen skulde for Tampcrrctten paany, da at tage en 3 andre af Adel til sig og i Forening med dem og Tampcrretsmedlemmerne undersøge Sagen og afsige Dom om, hvilken af Trolovelserne der skulde staa ved Magt.') Resultatet kjendes ikke, men sandsynligvis har Anders Pallisen faaet Medhold, thi den Pige, Sagen drejede sig om, var formentlig den Anne Pedersdatter Kjærulf (Datter af Peder Andersen Kjærulf i 0. Halne [Vadum S.) og Karen Bertclsdattcr), som ægtede Anders Pallisen, der var Byskriver i Aalborg, hvor han 19. Juli 1588 tog Borgerskab og døde 1602. efterladende sig 2 Børn.1) Efter Anders Palliscns Død flyttede hans Enke til Rævsgaard i Vadum Sogn, og i Aalborghus Jordebog 1617 — 18 anføres hun som Bruger af en Gaard i dette Sogn. Hun ægtede senere Bagge Jensen Kjærulf i Kornum- gaard,-) saa det har maaske været ham, der samtidig med Anders Pallisen mente at have Fordring paa hendes Haand.

MarriageAnne Pedersdatter KjærulfView this family
about 1587 (Age 37 years)

Publication: Aalborg, 1914
Citation details: side 30
Publication: Ole Færch, Aalborg, Aalborg, 2006
Citation details: side 24
Publication: 1918-1920
Citation details: side 317
Note: Var gift med Anne Peders- datter Kjærulf af 0. Halne i Vadum Sogn, med hvem han havde 2 Børn.
Birth of a daughter
#1
Anne Andersdatter
about 1587 (Age 37 years)
Publication: Aalborg, 1914
Citation details: side 30
Misc May 1, 1587 (Age 37 years)

Publication: 1918-1920
Citation details: side 317
Note:
  1. St. Wallmrgsdag. 86 a. - Anders Pallisszenn Byschriuer. Borger 1588, død 1602. Var gift med Anne Peders- datter Kjærulf af 0. Halne i Vadum Sogn, med hvem han havde 2 Børn. Hans Enke ægtede Bagge Jensen Kjærulf i Kornumgaard. Om Anders Palli­sens Strid med Jens Kjærulf i Kornumgaard an- gaaende en Ægteskabshandel se Kancelliets Brb. 1586 14/i [se C. Klitgaardr »Kjærulfske Studier« S 30 og 43],
MiscAnne Pedersdatter KjærulfView this family
July 19, 1588 (Age 38 years)

Publication: Aalborg, 1914
Citation details: side 31
Note: Anders Pallisen, der 19. Juli 1588 blev Borger i Aalborg2, hvor han 1587 blev Byskriver og Medlem af »Guds Legems Lav« Han døde som Byskriver 1602, da der rasede en kræftig Pest i Aalborg. 1593 købte han af Guds Legems Lav, den Kaalgaard, som var Ludvig Winchis. Købesummen 16 Daler skulde betales til førstkommende Jul, men Byskriveren har næppe haft overflødigt Mammon, og Købesummen var endnu ikke betalt ved hans Død. Hans Enke blev antagelig boende i Aalborg i nogle Aar efter hans Død, thi indtil 1605 forrentedes Købesummen for Haven, men derefter blev nævnte Kaalgaard solgt til Hans Borthuus
Death 1602 (Age 52 years)
Publication: Ole Færch, Aalborg, Aalborg, 2006
Citation details: side 24
Note: Pest
Family with Anne Pedersdatter Kjærulf - View this family
himself
wife
Marriage: about 1587
1 year
daughter
Bagge Jensen Kjærulf + Anne Pedersdatter Kjærulf - View this family
wife’s husband
wife
Marriage: before 1621

BirthKjærulfske Studier
Publication: Aalborg, 1914
Citation details: side 30
OccupationKjærulfske Studier
Publication: Aalborg, 1914
Citation details: side 30
MiscKjærulfske Studier
Publication: Aalborg, 1914
Citation details: side 30
MarriageKjærulfske Studier
Publication: Aalborg, 1914
Citation details: side 30
MarriageHimmerlandske herredsfogeder by- og birkefogeder samt -skrivere
Publication: Ole Færch, Aalborg, Aalborg, 2006
Citation details: side 24
MarriageGildebrødre i Guds Legems Lav i Aalborg i aarene 1537-1624 (1580-), Series: Fra Himmerland og Kjær Herred, Volume: 1918-1920
Publication: 1918-1920
Citation details: side 317
MiscGildebrødre i Guds Legems Lav i Aalborg i aarene 1537-1624 (1580-), Series: Fra Himmerland og Kjær Herred, Volume: 1918-1920
Publication: 1918-1920
Citation details: side 317
MiscKjærulfske Studier
Publication: Aalborg, 1914
Citation details: side 31
NameKjærulfske Studier
Publication: Aalborg, 1914
Citation details: side 30
NameHimmerlandske herredsfogeder by- og birkefogeder samt -skrivere
Publication: Ole Færch, Aalborg, Aalborg, 2006
Citation details: side 24
DeathHimmerlandske herredsfogeder by- og birkefogeder samt -skrivere
Publication: Ole Færch, Aalborg, Aalborg, 2006
Citation details: side 24
Misc

Anne Pedersdatter Kjærulf var vist den Pige, som Jens Kjærulf i Kornumgaard vilde have haft til at ægte sin Søn, med hvem hun efter hans Anbringende var bleven trolovet i et Selskab o. 1585. Hun blev imidlertid noget efter trolovet med Anders Pallisen, men Jens Kjærulf nedlagde da Protest mod deres Ægteskab, hvorfor Sagen blev indbragt for Kongen, der 14/1 1586 gav Lænsmanden i Aalborg Ordre til at tage 3 andre Adelsmænd til sig og undersøge og domme i Sagen i Forening med de ordinære Medlemmer af Tamperretten i Aalborg Stift1. Sagens Udfald kendes ikke, men Anne Kjærulf var gift første Gang med Anders Pallisen


1585 havde Jens Kjærulf den Tort, at en Kvinde, som han mente, at hans Søn skulde have haft, gik hen og trolovede sig med en anden. Misfornøjelsen hermed har aabenbart været stor, thi Jens Kjærulf søgte at trumfe sin Sag igjennem, som det vil ses af nedenstnaende kongelige Brev af 1586 14/i til Befalingsmanden paa Aalborg- hus Ove Lunge. For Kongen var fremkommen Anders Pallisen med en Supplikats, hvori han berettede, at lian i Overværelse af Sognepræsten, sin og Pigens Slægt og Venner og andre Godtfolk var blcvcn trolovet med en Pige, alt i Overensstemmelse med Forordningen om Ægteskabshandel, men Jens Kjærulf, Herredsfoged i Jerslev Herred, havde hos nogle af Pigens Søskende og andre erhvervet Breve og Viden om, at hun i hendes Søsters Hus havde lovet ham paa hans Søns Vegne Ægteskab, og derfor vilde han nu forhindre Trolovelsen mellem hende og Anders Pal lisen, skjønt Pigen nægtede Rigtigheden deraf. Anders Pallisen mente desuden, at selv om Jens Kjær- ulfs Angivende var rigtigt, kunde dog det af ham paa- beraabte Løfte, der var sket i Ølsmaal og Drukkenskab uden Nærværelse af den, som Pigen skulde trolovcs med, og uden Nærværelse af Pigens ældste Brodér og Lovværge og Sognepræsten, ikke være saa lovligt, at det kunde forhindre Anders Pallisens Trolovelse med Pigen. Sagen havde siden været fer Tampcrrctten i Aalborg og var ble ven opsat til næste Tam perdag, formedelst nogle modstridende Vidnesbyrd, men Anders Pallisen mente, at Dommerne nok af disse Vidnesbyrd kunde mærke, hvilken af Trolovelserne der var lovlig eller ej, og han bad derfor Kongen om en Forskrift til Stiftsbefalingsmanden om uden vidtløftig Rettergang at blive hjulpen til Rette. Ove Lunge fik derfor Ordre til, naar Sagen skulde for Tampcrrctten paany, da at tage en 3 andre af Adel til sig og i Forening med dem og Tampcrretsmedlemmerne undersøge Sagen og afsige Dom om, hvilken af Trolovelserne der skulde staa ved Magt.') Resultatet kjendes ikke, men sandsynligvis har Anders Pallisen faaet Medhold, thi den Pige, Sagen drejede sig om, var formentlig den Anne Pedersdatter Kjærulf (Datter af Peder Andersen Kjærulf i 0. Halne [Vadum S.) og Karen Bertclsdattcr), som ægtede Anders Pallisen, der var Byskriver i Aalborg, hvor han 19. Juli 1588 tog Borgerskab og døde 1602. efterladende sig 2 Børn.1) Efter Anders Palliscns Død flyttede hans Enke til Rævsgaard i Vadum Sogn, og i Aalborghus Jordebog 1617 — 18 anføres hun som Bruger af en Gaard i dette Sogn. Hun ægtede senere Bagge Jensen Kjærulf i Kornum- gaard,-) saa det har maaske været ham, der samtidig med Anders Pallisen mente at have Fordring paa hendes Haand.

Marriage

Var gift med Anne Peders- datter Kjærulf af 0. Halne i Vadum Sogn, med hvem han havde 2 Børn.

Misc
  1. St. Wallmrgsdag. 86 a. - Anders Pallisszenn Byschriuer. Borger 1588, død 1602. Var gift med Anne Peders- datter Kjærulf af 0. Halne i Vadum Sogn, med hvem han havde 2 Børn. Hans Enke ægtede Bagge Jensen Kjærulf i Kornumgaard. Om Anders Palli­sens Strid med Jens Kjærulf i Kornumgaard an- gaaende en Ægteskabshandel se Kancelliets Brb. 1586 14/i [se C. Klitgaardr »Kjærulfske Studier« S 30 og 43],
Misc

Anders Pallisen, der 19. Juli 1588 blev Borger i Aalborg2, hvor han 1587 blev Byskriver og Medlem af »Guds Legems Lav« Han døde som Byskriver 1602, da der rasede en kræftig Pest i Aalborg. 1593 købte han af Guds Legems Lav, den Kaalgaard, som var Ludvig Winchis. Købesummen 16 Daler skulde betales til førstkommende Jul, men Byskriveren har næppe haft overflødigt Mammon, og Købesummen var endnu ikke betalt ved hans Død. Hans Enke blev antagelig boende i Aalborg i nogle Aar efter hans Død, thi indtil 1605 forrentedes Købesummen for Haven, men derefter blev nævnte Kaalgaard solgt til Hans Borthuus

Death

Pest